VOLTE 3

PODPOŘTE NÁS
SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ ZA LEPŠÍ OHROBEC A KÁROV
SDÍLEJTE NÁŠ WEB ŠIŘTE NAŠE MATERIÁLY VOLTE SPRÁVNĚ
Sdílejte, mluvte o nás v rodině i se sousedy, vytiskněte a šiřte naše letáky, nalepte si na schránku, branku anebo auto naši samolepku. Děkujeme.

SDÍLEJTE NAŠE STRÁNKY

Stačí poslat odkaz. Stačí kliknout na tlačítko ZKOPÍROVAT ODKAZ a pak ho na Facebook, WhatsApp, Telegram, LinkedIn, Twitter, do SMS vložit do zprávy, postu, statusu a odeslat.

ŠIŘTE NAŠE LETÁKY A SAMOLEPKY

SAMOLEPKA PDF soubor, 10X10CM, data + ořez do tvaru Otevřít soubor

Leták PDF soubor, A5, 2 strany Otevřít soubor

Leták PDF soubor, A4, 2 strany, data + ořez Otevřít soubor

Leták PDF soubor, A3, 2 strany, data + ořez Otevřít soubor

NÁVOD JAK NÁS SPRÁVNĚ ZVOLIT NEKROUŽKUJEME, KŘÍŽKUJEME

Hlasovací lístek je nutné upravit jedním z uvedených způsobů:

1: Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu volební stranu / sdružení.

2: Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem ty kandidáty, pro které volič hlasuje, a to z kterékoli volební strany / sdružení. Nejvýše lze označit 9 kandidátů.

3: Kombinovat oba způsoby a označit křížkem jednu volební stranu / sdružení a dále pak v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty z libovolných ostatních volebních stran / sdružení. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany / sdružení je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva.

Obecné informace k volbám 23. - 24.9. 2022

  • V těchto volbách jsou všechny tři kandidátky na jednom volebním lístku.
  • Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem. Na požádání mu komise vydá i hlasovací lístek.
  • Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.
  • S úřední obálkou a hlasovacím lístkem vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Počet členů zastupitelstva obce, který má být zvolen v dané obci, je uveden v záhlaví hlasovacího lístku. V našem případě je to 9.
  • Hlasovací lístek je nutné upravit jedním z uvedených způsobů:
  • Volič musí dbát na to, aby do úřední obálky vložil pouze jeden hlasovací lístek, jinak je hlas voliče neplatný. Při souběhu voleb musí být hlasovací lístek vložen do úřední obálky téže barvy, jinak je hlas voliče neplatný.
  • Neplatné jsou rovněž hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky.
  • Volič hlasuje tak, že úřední obálku s vybraným hlasovacím lístkem vloží před okrskovou volební komisí do volební schránky.
  • S voličem, který nemůže upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu, nemůže číst nebo psát, může být v prostoru pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, ne však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky, popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.